alt

Rodzaje poręczenia.

W prawie cywilnym można wyróżnić trzy rodzaje poręczenia. Pierwszym z nich jest poręczenie odpłatne. Kodeks cywilny tak naprawdę milczy odnośnie odpłatności poręczenia, przez co uznaje się, że opłatność może zostać umieszczona w umowie jako element podmiotowo istotny. Jeżeli takowego wpisu nie ma w umowie poręczenia uznaje się, że poręczenie to zostało udzielone bez jakiejkolwiek opłaty. Drugim rodzajem jest podporęczenie. Jest to nic innego jak poręczenie za dług poręczyciela. Ta forma poręczenia jest bezpośrednią odpowiedzialnością względem wierzyciela jako solidarny współdłużnik. Regres w tym przypadku służy jedynie względem poręczyciela. Trzeci rodzaj poręczenia to poręczenie zwrotne. W tym przypadku poręczyciel zabezpiecza swoje regresowe roszczenie w stosunku do głównego dłużnika. Poręczenie według przepisów prawa może być także pewnego rodzaju formą społecznej pomocy. Jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy poręczenie instrumentu dłużnego udzielane jest przez poręczyciela. Musi on dysponować określonymi środkami na ten cel, które pochodzą ze środków publicznych i jednocześnie są efektem ingerencji Państwa. Gwarancję udziela się na określonych warunkach i powinny nie być one narażone na duże ryzyko.

Weksel i jego rodzaje.

Wekslem nazywamy papiery wartościowe, które określa prawo wekslowe. Cechą charakterystyczna dla weksla jest podpis na nim, który jest jednocześnie podstawą zobowiązania wekslowego dla osoby, która ten weksel podpisuje. W prawie wekslowym wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje weksli. Pierwszym z nich jest weksel własny. Jest to papier wartościowy jaki tworzy się w formie, która została ściśle określona w prawie wekslowym. Ten rodzaj weksla zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie jego wystawcy, że zobowiązuje się spłacić określoną sumę pieniędzy w czasie i miejscu jaki został w tym wekslu wskazany. Każda z osób podpisanych na wekslu przyjmuje zobowiązanie. Drugim rodzajem weksla jest weksel trasowany. Jest on również sporządzany zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Zawarte jest w nim skierowanie przez trasanta do określonej osoby która staje się osobą bezwarunkowo wskazaną do zapłacenia określonej sumy pieniędzy w danym miejscu i czasie.