Pojęcie banku emisyjnego.

Jednym z banków jakie działają na rynku jest bank emisyjny. Jest to nic innego jak rodzaj instytucji, która ma wyłączne prawo do tego, aby emitować znaki pieniężne. Mówiąc inaczej instytucja ta ma prawo drukować pieniądze. Pieniądze są prawnym środkiem płatniczym jaki działa w danym kraju. Obecnie rolę banku emisyjnego sprawuje bank centralny danego państwa. Pieniądze jakie emitują banki emisyjne są wprowadzane do systemów gospodarczych i dzięki nim udzielane są kredyty dla banków komercyjnych. Bank emisyjny ma wiele celów. Jednym z najważniejszych jest dbanie o to, aby wartość emitowanej waluty cały czas była na jednakowym poziomie i pod żadnym pozorem nie spadała. Bank emisyjny ma za zadanie emitować tyle pieniędzy na ile jest zapotrzebowanie w danym kraju. W Polsce bankiem emisyjnym jest Narodowy Bank Polski. Tylko on ma wyłączne prawo do tego, aby emitować znaki pieniężne. Narodowy Bank Polski ma za zadanie ustabilizować wartość złotego. Cel ten może osiągać dzięki odpowiednim narzędziom polityki pieniężnej.

Pojęcie banku hipotecznego.

Bank hipoteczny jest bankiem, którego działalność polega przede wszystkim na udzielaniu kredytów, których zabezpieczeniem jest nic innego jak hipoteka. Banki hipoteczne na podstawie takich kredytów emitują hipoteczne listy zastawne. W Polsce takie banki mają prawo tylko i wyłącznie do emitowania dłużnych papierów wartościowych. Mają prawo również do udzielania kredytów tym podmiotom, które posiadają wysoką zdolność kredytową. Taką zdolność mają między innymi jednostki samorządu terytorialnego, czy też Skarb Państwa. Kredyty mogą być również udzielone tym podmiotom, które mają poręczyciela lub gwarancję. W Polsce banki hipoteczne mają uregulowania prawne w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Bank hipoteczny według prawa może zostać utworzony jedynie w formie spółki akcyjnej i w nazwie musi znaleźć się słowo bank hipoteczny. Jeżeli chodzi o nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje go Komisja Nadzoru Finansowego.

Pojęcie banku inwestycyjnego.

Bank inwestycyjny jest bankiem jaki specjalizuje się głownie w gwarantowaniu emisji papierów wartościowych. Zajmuje się również obrotem papierów inwestycyjnych i samym inwestowaniem. Bank inwestycyjny nie zbiera depozytów ani od ludzi ani od podmiotów gospodarczych. Mając nawet dużą sieć oddziałów banki inwestycyjne nie mają w ofercie rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, ani też nie można w nich założyć lokat terminowych.