Kredyt gotówkowy na zakup mieszkania

przez | 31 sierpnia, 2022

Kredyt jaki udzielany jest na zakup mieszkania może być przeznaczony na wszelkie wydatki jakie powiązane są z kupnem mieszkania zarówno na rynku wtórnym oraz na rynku pierwotnym. Należy jednak dodać, że kredyt ten nie obejmuje kosztów remontu oraz rozbudowy. Tego typu kredyty mieszkaniowe udzielane są nawet do 30 lat. Współcześnie można zauważyć, że kredyt przeznaczony na budowę domu udziela się nie tylko na pokrycie kosztów ale i na prace związane z tą inwestycją czyli na zakup gruntu, zbudowanie garażu czy też na podłączenie mediów. Aby otrzymać ten kredyt banki wymagają od kredytobiorcy umieszczenia swego własnego wkładu, który najczęściej wynosi od 20 do 30%. Należy podać iż dla większości banków wkład własny rozumiany jest jako wartość gruntu. Jednak w innych tego typu placówkach pojęcie to definiowane jest jako uprzednio wykonanie określonej części prac związanych z budową domu lub też posiadanie zasobów finansowych

Omawiając kredyt na budowę domu należy także wspomnieć iż banki funkcjonujące naterenie kraju wymagają od potencjalnego kredytobiorcy posiadania dość obszernej dokumentacji. Osoba bowiem starająca się o taką pomoc finansową powinna posiadać takie dokumenty:

 • kopię dowodu osobistego oraz kopia innego dowodu tożsamości ze zdjęciem;

 • kopię umów kredytowych lub zaświadczenie banku albo inny dokument potwierdzający aktualny limit zadłużenia klienta;

 • kopię umowy rozdzielności majątkowej bądź kopia wyroku orzekającego rozdzielność majątkową/separację – jeśli dotyczy;

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych zarobków

 • bankowe potwierdzenie wpłaty z tytułu umów zlecenia lub
  o dzieło za ostatnie 12 miesięcy

 • kopię umów zlecenia bądź o dzieło lub kopie rachunków potwierdzających wykonanie zlecenia/dzieła lub roczne zeznanie podatkowe

 • kopię decyzji o przyznaniu renty lub emerytury

 • kopię umów o pracę bądź kontraktów z bieżącego
  i poprzedniego roku przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub zaświadczenie z agencji morskiej o okresach zamustrowań i dochodzie za ostatnie 12 miesięcy

 • kopię wyciągów z rachunków osobistych z ostatnich 12 miesięcy

 • kopię umów najmu i bankowe potwierdzenie wpłaty z tytułu czynszu za ostatnie 3 miesiące

 • oświadczenie o braku zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS- oryginalne i aktualne, nie starsze niż
  3 miesiące

 • kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • kopię umowy spółki

 • kopię zaświadczenia o numerze Regon, NIP

 • oświadczenie o braku zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS – oryginalne i aktualne, nie starsze nic
  3 miesiące

 • wydruk z KPiR firmy za ostatni miesiąc podpisany przez właściciela

 • kopię właściwego PIT-u za ubiegły rok

Zobacz także:  Co wpływa na zdolność kredytową?

kopię tabeli amortyzacyjnej za rok poprzedni i miesiące roku bieżącego dotyczy książki przychodów i rozchodów kopię dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu

 • oświadczenie o wysokości dochodów, potwierdzone przez kurię lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla innych wyznań (dokumenty wymagane w przypadku klientów będących osobami duchownymi).

Poza podstawowymi dokumentami wymienionymi wyżej klient zobowiązany jest do złożenia również zaświadczeń dotyczących statusu prawnego nieruchomości oraz transakcji, w zależności od rodzaju kredytu